Chimaere IV                                  Chimaera IV

Kalkstein, Basalt, Epoxydharz, 49 x 41 x 40 cm, 2015           Limestone, Basalt, Epoxydresin, 49 x 41 x 40 cm, 2015